Juridische kennisgeving

De 14 partners van de Pass Pass-gemeenschap danken u voor uw bezoek aan deze site.
Hieronder vindt u de regels waaraan de site onderworpen is op het vlak van intellectuele eigendom en persoonsgegevensverwerking.
U wordt vriendelijk verzocht deze te lezen.
Door deze site te bezoeken aanvaardt u de praktijken die er gedetailleerd worden uiteengezet en gaat u akkoord met de hierna aangegeven inhoud en voorwaarden.
Als eigenaar en verantwoordelijke van de site behoudt Hauts-de-France Mobilités zich het recht voor om deze vermeldingen op elk moment te wijzigen voor rekening van de 14 Pass Pass-partners.
De gebruiker verbindt er zich toe deze regelmatig te raadplegen.

 

I - ALGEMENE INFORMATIE:

 
Deze site is eigendom van Hauts-de-France Mobilités.
 
Zetel : Siège de Région Hauts-de-France – 151 Avenue du Président HOOVER – 59555 LILLE CEDEX
Directeur van de publicatie : Franck DHERSIN 
Hoofdredacteur : Eric QUIQUET als Directeur van Hauts-de-France Mobilités
Verwezenlijking : CONDUENT Business Solutions France (SAS) - Rue Claude Chappe – BP345 – 07503 GUILHERAND-GRANGES
Hosting van de site : EasyNet (SAS) – 55 Avenue des Champs Pierreux – 92000 NANTERRE

 

II - INTELLECTUELE EIGENDOM:

 
1)Hauts-de-France Mobilités wijst de gebruikers van deze site erop dat talrijke elementen:
·         Beschermd zijn door de wet op het auteursrecht: wat met name het geval kan zijn voor foto’s, teksten, tekeningen, bewegende beelden ...;
·         En/of beschermd zijn door de wet op de tekeningen en de modellen;
·         En/of beschermd zijn door de merkenwet;
 
2)Deze site integreert documenten, teksten en visuele elementen die beschermde werken vormen afkomstig uit de interne productie en/of gecreëerd door Conduent voor rekening van Hauts-de-France Mobilités en/of gecreëerd door derden.
 
Zo zijn de foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beelden, bewegende beelden met of zonder geluid evenals alle in de site geïntegreerde werken eigendom van Hauts-de-France Mobilités of van derden die Hauts-de-France Mobilités toelating gegeven hebben deze te gebruiken.
 
3) De volledige site wordt beschouwd als een databank in de zin van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 en zijn omzetting in het Franse recht in de wet van 1juli 1998 (artikels L341-1 en volgende van het Wetboek op de intellectuele eigendom) en is een werk op zich waarvan Hauts-de-France Mobilités de auteur is overeenkomstig artikels L.111-1 en volgende van het Wetboek op de intellectuele eigendom. Het ontwerp en de ontwikkeling van de genoemde site werden verwezenlijkt door Conduent voor rekening van Hauts-de-France Mobilités en zijn partners.
 
4)Elke reproductie, voorstelling, aanpassing, wijziging, incorporatie, vertaling, gedeeltelijke of volledige commercialisering, secondair gebruik van de site en van de werken die hem samenstellen, via welk procedé en welk medium dan ook, met name via digitaal netwerk, papier en/of optodigitale drager is verboden zonder toestemming van Hauts-de-France Mobilités, behoudens de uitzonderingen bedoeld in artikel L 122-5 van het Wetboek op de intellectuele eigendom, op straffe van een namaakproduct te zijn wat bestraft wordt met twee jaar gevangenis en een boete van 150 000 €.
 
·         Onder digitaal netwerk moet verstaan worden elk open (internet, WAP, enz.) of gesloten (Intranet, enz.) computernetwerk, waarmee de gebruikers via servers toegang krijgen tot inhouden.
·         Onder optodigitaal medium moet verstaan worden elke magnetische, optische, digitale of elektronische drager (Cd-rom, DVD, CDI, magneetband, diskette, geheugenkaart, microfilm, audio en video podcast enz.).
·         Onder papieren drager moet verstaan worden elke gedrukte drager.
 
De reproducties op papieren drager of computerdrager van de genoemde site zijn toegestaan onder voorwaarde dat ze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elk gebruik voor reclame- en of handels- en/of informatiedoeleinden en/of dat ze beantwoorden aan de bepalingen van artikel L 122-5 van de Wet op de intellectuele eigendom.

 

III - BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

 
De raadpleging van deze site passpass.fr is mogelijk zonder dat u uw identiteit moet opgeven of elke andere informatie met persoonlijk karakter die op u betrekking heeft.
Met betrekking tot de informatie met nominatief karakter die u aan de beheerder van deze site zal doorgeven, beschikt u over een inzage- en verbeteringsrecht overeenkomstig de Franse wet Informatie en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978. U kan dit recht uitoefenen bij Hauts-de-France Mobilités, Siège de Région – 151 Avenue du Président HOOVER – 59555 LILLE CEDEX.
Hauts-de-France Mobilités verbindt er zich toe uw privéleven te respecteren en de informatie die u haar doorgeeft te beschermen.
Behoudens andersluidende bepaling die rechtstreeks op het ingaveformulier van de gegevens vermeld wordt, zijn de persoonsgegevens die op de internetsite passpass.fr worden verzameld bestemd voor het niet commercieel gebruik door Hauts-de-France Mobilités en haar Pass Pass-partners. Ze zullen niet aan derden overgedragen mogen worden, ze zijn vertrouwelijk en zullen als dusdanig behandeld worden.
Hauts-de-France Mobilités neemt alle nuttige voorzorgen om de integriteit van de gegevens, hun vertrouwelijkheid te bewaren en elke mededeling aan niet toegelaten derden te verhinderen.

 

IV - HYPERLINKS:

 
Hauts-de-France Mobilités laat het plaatsen van hyperlinks toe voor de internetsites van de partners en de andere organisaties die aan het Pass Pass-project verbonden zijn. De sites die niet aan deze regels beantwoorden zijn bijgevolg uitgesloten evenals deze die illegale inhoud, informatie met polemisch, pornografisch, xenofoob karakter verspreiden of in een bredere context de gevoeligheid van de meerderheid zouden kunnen aantasten. Het enkele feit een (openbare of private) activiteit uit te oefenen kan het vestigen van een link niet motiveren. Nochtans moet Hauts-de-France Mobilités binnen een maximumtermijn van 10 dagen na het maken van een dergelijke link hierover geïnformeerd worden.
Elke aanbrenging van een link buiten dit voormelde kader zal het voorwerp moeten uitmaken van een uitdrukkelijke toelating van Hauts-de-France Mobilités in naam van de PassPass partners.
In elk geval is Hauts-de-France Mobilités in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of de producten of diensten die voorgesteld worden op de sites waaraan de site passpass.frgelinkt zou zijn door hyperlinks of gelijk welk ander type link.

 

V - COOKIES:

 
1) Wat is een cookie?
Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone opgeslagen wordt door uw browser tijdens het bezoek aan een site onder voorbehoud van uw akkoord behalve wanneer u er zich tegen verzet.
 
2) Waartoe dienen de cookies die uitgegeven worden op de site passpass.fr ?
Wanneer u zich verbindt en de site passpass.fr gebruikt, kan deze laatste, volgens uw keuzes, verschillende cookies installeren waarmee hij de browser van uw terminal kan herkennen.
De cookies worden gebruikt voor de hieronder beschreven doelstellingen, onder voorbehoud van uw keuzes die u op elk ogenblik kan maken en wijzigen via de parameters van de gebruikte surfsoftware tijdens het surfen op de site passpass.fr.
Enkel de uitgever van een cookie kan de informatie die het bevat lezen of wijzigen.
Met de cookies die uitgegeven worden op de site passpass.fr:
  •  Kan de voorstelling van de site aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) aangepast worden bij uw gebruik van de site, volgens de weergavehardware en -software van uw Terminal;
  • Kunnen bezoeks- en gebruiksstatistieken en metingen van de verschillende elementen gebeuren die de site passpass.fr samenstellen (bezochte rubrieken en inhouden, trajecten, enz.) waardoor het belang en de ergonomie van de Site verbeterd kunnen worden;
  •  Kan informatie over een formulier dat u bij het gebruik van de site heeft ingevuld, opgeslagen worden (inschrijving of toegang tot uw account);
  •  Kan informatie-inhoud van de site volgens uw veronderstelde, aangegeven of uit uw surfgedrag op de site passpass.fropgemaakte interesses en voorkeuren worden aangepast.
De cookies die op de site worden uitgegeven zijn sessiecookies (waarvan de duur beperkt is tot de connectietijd op de site) en permanente cookies (waarvan de, nochtans beperkte, duur langer is dan de duur van een connectie).
De sessiecookies zijn enkel actief tijdens de duur van uw bezoek en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. De permanente cookies blijven op de harde schijf van uw Terminal opgeslagen eens uw browser gesloten is totdat uzelf of uw surfsoftware deze na een bepaalde periode of op elk moment verwijdert.
 
3) Uw keuzes met betrekking tot de cookies:
U heeft verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Elke instelling die u kan toepassen zal uw surfervaring op internet en uw toegangsvoorwaarden tot sommige diensten die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.
U kan uw surfsoftware zo programmeren dat de cookies in uw Terminal opgeslagen worden of integendeel verworpen worden, en dit systematisch of volgens hun uitgever. U kan ook uw surfsoftware zo configureren dat de aanvaarding of de weigering van cookies u telkens wordt voorgesteld vooraleer er een cookie op uw Terminal opgeslagen zal worden.
Het helpmenu van uw browser geeft u aan op hoe u uw cookievoorkeuren kan uitdrukken of wijzigen:
 
De Pass Pass-site gebruikt met name “technische” cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de passpass.fr site. Indien u de registratie van cookies op uw Terminal weigert of indien u deze die erin opgeslagen zijn verwijdert, kan u niet meer genieten van een aantal functies die immers nodig zijn om op bepaalde delen van de site te surfen.
 
In dit geval wijst de Pass Pass-site elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan de verminderde werking van de site die ertoe zou leiden dat hij de cookies niet kan registreren of raadplegen die noodzakelijk zijn voor de werking en die u geweigerd of verwijderd zou hebben.

 

VI - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID:

 
U gebruikt deze passpass.fr site onder uw volledig eigen aansprakelijkheid. Hauts-de-France Mobilités zal niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of van programma, financieel nadeel, die voortkomt uit het gebruik van deze site of van de sites die ermee verbonden zijn.
Hauts-de-France Mobilités behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht deze wettelijke vermeldingen en alle elementen, producten die op de site voorgesteld worden, te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen moeten worden doorgevoerd door de surfers die deze Algemene Voorwaarden bij elke verbinding moeten raadplegen.

 

VII - STATISTISCHE OPVOLGINGSGEGEVENS:

 
Hauts-de-France Mobilités gebruikt de verbindingsgegevens voor zijn raadplegingsstatistieken (browsertype, bezoekersaantal, bezochte rubrieken...) voor de optimalisering van de site in termen van rubrieken en surfervaring maar deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

 

VIII - GESCHILLEN:

 
Elk geschil valt onder het exclusieve rechtsgebied van de bevoegde rechtbanken van Rijsel (Lille).